Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

 

§ 1

Hala widowiskowo-sportowa, zwana dalej „halą”, administrowana jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, zwany dalej „zarządzającym”.

 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WYKORZYSTANIA I UDOSTĘPNIANIA HALI

§ 2

1.      Hala czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00  do godz.22.00, w soboty i niedziele od godz. 10.00 do godz. 20.00.

2.      Hala udostępniana jest nieodpłatnie:

a) w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 17.00 przede wszystkim na realizację zadań 

    dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole 

    Szkół w Miejskiej Górce i Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce, a także na prowadzenie lekcji 

    wychowania fizycznego i różnorodnych zajęć sportowych dla uczniów pozostałych szkół z terenu

    gminy Miejska Górka.

b) w godzinach od 17.00 do 22.00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych 

●  lokalnym grupom sportowym, tj. sekcjom i klubom sportowym z terenu gminy Miejska 

     Górka. Poszczególne grupy mogą korzystać z hali pod nadzorem instruktora lub trenera.

●  zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży z terenu gminy Miejska. Grupa może przebywać 

    w hali pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który będzie odpowiadać za grupę.  

3.      W godzinach od 17.00 do 22.00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych hala odpłatnie udostępniana jest innym niż wymienione w pkt. 1b zorganizowanym grupom z terenu gminy Miejska Górka, w tym grupom dorosłych, zakładom pracy, a także innym zorganizowanym grupom spoza terenu gminy Miejska Górka.

4.      Pierwszeństwo w korzystaniu z hali mają zorganizowane grupy z terenu gminy Miejska Górka.  

5.      W harmonogramie korzystania z hali powinien być zagwarantowany czas dla poszczególnych sekcji sportowych działających w klubach sportowych na terenie gminy Miejska Górka.

6.      Hala może być nieodpłatnie udostępniana na organizowanie szkolnych imprez pozasportowych (akademii, egzaminów szkolnych itp.) oraz uroczystości gminnych. 

7.      Udostępnienie hali na organizowanie imprez pozasportowych, innych niż wymienione w pkt. 5, jest odpłatne. 

8.      Warunkiem organizacji imprez pozasportowych jest zabezpieczenie przed zniszczeniem podłogi na hali.

9.      Każda grupa ubiegająca się o wynajem  musi ustalić termin i warunki korzystania z hali. W przypadkach płatnego udostępniania hali konieczne jest zawarcia umowy wynajmu pomiędzy przedstawicielem (opiekunem) grupy i zarządzającym halą.

10.  Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

11.  Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z obiektu określa cennik opłat zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. 

12.  Stałe rezerwacje hali mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

13.  Najmujący może jednorazowo odwołać rezerwację hali sportowej, o czym informuje z odpowiednim wyprzedzeniem. Za odwołanie rezerwacji nie pobiera się odpłatności.

 

II. ZADANIA OPIEKUNA

§ 3

1.      Przebywanie w hali i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela, trenera, instruktora lub pełnoletniego opiekuna.

2.      Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za zdrowie swoich podopiecznych oraz mienie i sprzęt na obiekcie sportowym.

3.      Za stan urządzeń hali odpowiada prowadzący zajęcia (sprawdza ich stan przed i po zajęciach, a ewentualne usterki zgłasza personelowi obiektu).

4.      Wszystkie urządzenia w hali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.

5.      Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy po zakończonych zajęciach zostawić w oznaczonych miejscach.

6.      Za dyscyplinę w czasie zajęć, porządek po ich ukończeniu oraz uszkodzenia sprzętu i mienia sportowego odpowiada opiekun grupy.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA

§ 4

1.      Odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających z hali i właściwą eksploatację obiektu  w czasie zajęć sportowych, zawodów sportowych, turniejów, imprez i uroczystości w hali sportowej ponosi osoba odpowiedzialna za grupę lub organizator.

2.      Wszystkich użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP, ppoż.,  zapisów niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi hali sportowej.

3.      W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów  regulaminu oraz ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali, zgodnie z ustawą  o bezpieczeństwie imprez masowych.

4.      Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia lub  organizator zajęć.

5.      Korzystający z hali przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, pozostawiając swoje rzeczy w należytym porządku.

6.      Wejście do szatni odbywa się w obecności opiekuna grupy, który na czas trwania zajęć zamyka szatnię, a po skończonych zajęciach przekazuje szatnie i klucze obsłudze. 

7.      Każdy zespół korzystający z hali, szatni, zaplecza zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.

8.      Wejście na halę sportową jest dozwolone  w stroju sportowym oraz  obuwiu sportowym o czystej i  jasnej podeszwie, tj. nie pozostawiającym śladów na podłodze hali.

9.      Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie hali zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

10.  Na teren hali nie można wnosić alkoholu. Obowiązuje w niej kategoryczny zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i zażywania środków odurzających. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury osobistej.

11.  Zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących (butelki ze szkła, ostre przedmioty, inne) oraz bagaży.

12.  Zabrania się spożywania posiłków na hali sportowej.

13.  Bez zezwolenia opiekunów hali sportowej zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego poza jej teren.

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 5

1.      Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są: nauczyciele, instruktorzy oraz wszyscy korzystający z hali.

2.      Organizacje pozaszkolne, kluby sportowe oraz wszyscy użytkownicy nieprzestrzegający niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z hali sportowej.

3.      W sprawach skarg i zażaleń należy zwracać się do zarządzającego.

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

            

Dyrektor 

Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej

w Miejskiej Górce

Pliki do pobrania