Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przekazywanych w celu zrealizowania przedsięwzięcia lub udziału w różnego rodzaju spotkaniach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka, NIP 6991820284

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: rodo.przybylski@gmail.com lub pisemnie na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

·         dostępu do danych osobowych,

·         sprostowania danych osobowych,

·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         przenoszenia danych do innego administratora,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.